КАФЕДРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Очолює кафедру к.е.н., с.н.с., доцент  Шешеловський Марк Ілліч.

 

Кафедру створено в 1984 році. Напрями роботи кафедри − підвищення кваліфікації та перепідготовка спеціалістів усіх галузей харчової і переробної промисловості з економічних спеціальностей.

 

Фахівці кафедри надають консультаційну допомогу фахівцям підприємств харчової промисловості. У 2013-2014рр. надано 40 консультацій з питань удосконалення оплати праці, складання колективних договорів, практичних аспектів менеджменту та маркетингу тощо.

 

Напрями діяльності

Кафедра пропонує платні послуги з курсів: «Основи комп’ютерної грамотності», «Основи малого підприємництва», «1С: Бухгалтерія», «1С: Кадри».

 

Підвищення кваліфікації на кафедрі здійснюється за такими напрямами та спеціальностями:

Професорсько-викладацький склад

Фактично заняття на кафедрі ринкової економіки проводять 5 викладачів, 2 викладача мають наукові ступені кандидатів наук.

 

Робота викладачів кафедри складається з навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи, а також вивчення та пропаганди передового досвіду підприємств харчової та переробної промисловості, сільського господарства. Важливу роль займає вдосконалення педагогічної майстерності викладачів і поліпшення навчального процесу, встановлення творчих зв’язків з регіональними структурами та підприємствами. З метою поліпшення якості навчання постійно поповнюється фонд спеціальної літератури, нормативно-законодавчих документів і відеоматеріалів.

 

До проведення занять кафедра залучає, крім викладачів інституту, провідних фахівців ВНЗ, передових підприємств, висококваліфікованих спеціалістів регіональних структур виконавчої влади, які, крім аудиторних, проводять практичні заняття на виробництві.

 

Під час занять викладачі надають консультаційну допомогу, допомагають у вирішенні конкретних проблем.

 

Викладання та практичні заняття як на базі інституту, так і в інших установах, на підприємствах за договорами про творчу співпрацю здійснюють:

 

1. Шешеловський Марк Ілліч – завідувач кафедри ринкової економіки    ДЗО «ОІПДО НУХТ», кандидат економічних наук – 1968р., с.н.с. – 1976р., доцент – 1984р. кафедри економіки харчових виробництв Одеського інституту підвищення кваліфікації. Викладач дисциплін «Економіка ринкового господарювання», «Основи Конституційного права», «Трудове та господарське законодавство», «Історія України. Актуальні проблеми історії України», «Фінансовий та податковий менеджмент», «Фінанси в умовах ринкових відносин», «Менеджмент», «Маркетинг», «Організація матеріально-технічного постачання та збуту», «Економіка господарського механізму», «Бухгалтерський облік на підприємстві», «Правове забезпечення роботи з кадрами».

 

Підвищував кваліфікацію у 2012р. у Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі економіки промисловості.

 

2. Кузнєцова Валентина Андріївна – голова Одеської обласної організації ППССУ. Викладач дисципліни «Правознавство».

 

3. Хромов Олександр Прокопович – доцент Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук, 1975р., доцент кафедри маркетингу, 1981р. Викладач дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Організація матеріально-технічного постачання та збуту».

 

Підвищував кваліфікацію за темою «Посередницькі структури в ринковій економіці України» на Одеській товарній біржі у 2012р.

 

4. Божко Олександр Іванович – завідувач лабораторії обчислювальної техніки ДЗО «ОІПДО НУХТ». Викладач дисципліни «Методи вирішення виробничих задач з використанням сучасної обчислювальної техніки», «Комп’ютер  та його складові частини», «Робота з ОС Windows», «Робота у глобальній мережі Internet», «1С: Бухгалтерія».

 

Підвищував кваліфікацію у 2012р. на семінарі «Використання програми «Парус-бухгалтерія» у навчальному процесі».

 

5. Томіловська Людмила Василівна – директор аудиторської фірми «АКО». Викладач дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємстві».

 

Категорії слухачів

 • керівники підприємств;

 • начальники планово-економічних відділів;

 • економісти, спеціалісти з питань організації та оплати праці;

 • маркетологи, менеджери, працівники кадрових служб;

 • головні бухгалтери і бухгалтери;

 • спеціалісти з зовнішньоекономічної діяльності.

 

Тематика занять

Навчання працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості проводиться, зокрема, з таких питань:

 

 • Тенденція розвитку економіки України та стратегія поведінки підприємства на ринку.

 • Особливості ціноутворення на сучасному етапі, огляд нових законодавчих актів з питань економічного регулювання виробництва.

 • Маркетингова політика, логістика на підприємстві.

 • Франчайзинг як нова форма розширення ринку збуту товарів.

 • Нове в законодавстві про працю.

 • Соціальний захист працівників підприємств, сучасні законодавчі акти з питань зовнішньоекономічної діяльності.

 • Бухгалтерський та податковий облік, нове в калькулюванні собівартості продукції.

 • Правове регулювання трудових і господарських відносин, діловодство в кадровій службі.

 • Практика застосування Закону України «Про відпустки».

 • Принципи та функції менеджменту.

 • Управлінські рішення та методи їх прийняття.

 

Поряд з вищезазначеним на заняттях з підвищення кваліфікації розглядаються: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативно-правові та інші керівні матеріали, основи трудового та господарського законодавства, законодавство про захист інформації; методи аналізу результатів діяльності; визначення економічної ефективності упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; економіка, організація  виробництва, праці та управління; основи технології виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід використання засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку та інше.

 

 

 

Навчальна діяльність

 

Кафедра має добру матеріальну базу для проведення навчального процесу: є спеціалізовані аудиторії з технічними засобами навчання.

 

Кафедра здійснює навчальний процес з широким використанням активних методів навчання: лекції-дискусії, виїзні заняття, аналіз виробничих ситуацій. Для проведення занять активно залучаються викладачі-погодинники з великим виробничим досвідом. Для слухачів розробляються навчальні програми і навчально-тематичні плани, методичні посібники з проведення всіх видів занять.

 

Пропонується навчання на дво- та тритижневих курсах підвищення кваліфікації, у тому числі виїзних курсах підвищення кваліфікації за замовленнями підприємств. По закінченні курсів слухачі отримують посвідчення встановленого зразка за результатами іспитів.

 

Також проводяться навчально-консультаційні семінари тривалістю від 16 до 48 годин.

 

Форма занять на курсах і семінарах – очна, у т.ч. з відривом чи без відриву від виробництва.

 

На заняттях викладачі знайомлять з новими законодавчими, нормативно-правовими документами щодо сучасних вимог у сфері організації виробництва, економіки, менеджменту, кадрової роботи та інше.

 

Так, наприклад, фахівці за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» підвищують кваліфікацію на двотижневих курсах.

 

Дозвілля

Співробітниками кафедри може бути організовано оглядову історичну екскурсію по Одесі, а також інші культурні заходи за бажанням слухачів.